Tag: Gemeente Amsterdam

 • biz-burgwallen_logo

  BIZ Burgwallen stuurt gemeente brandbrief over onnavolgbaar rondleidingenbeleid Wallen

  12 Feb. 2020 22:00

  Geacht College, Op 31 januari 2020, na bijna 4 maanden, reageerde Wethouder Economische Zaken Everhardt op het raadsadres van Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) inzake het onnavolgbare gemeentebeleid ten aanzien van rondleidingen in het wallengebied. De inhoud van de brief stelt ondernemers teleur. De Wethouder beroept zich, evenals zijn voorganger, op een in 2018 verricht onderzoek naar ‘Rondleidingen in Amsterdam Centrum’ door Strabo, een onderzoeksbureau waarvan mede-eigenaar Hans van Tellingen op 3 september 2018 in Het Parool heeft gepleit voor een verbod op prostitutie. “Verbied ook de prostitutie op de Wallen. Prostitutie is in Nederland legaal zolang het gaat om vrijwillige seks tussen volwassenen. Gedwongen prostitutie is echter strafbaar. Misstanden zoals seksueel geweld en verkrachting komen vaak voor in de prostitutie. En die misstanden kunnen worden aangetoond. Zodat tot sluiting kan worden overgegaan van de werkplekken. Alleen al vanuit het oogpunt van de mensenrechten is prostitutie onwenselijk. Onvrijwillig werk dat op slavenarbeid lijkt, dat dienen wij als maatschappij niet goed te keuren.” Dat een winkelcentrumonderzoeker zich mengt in het publieke debat over prostitutie op de Wallen is op zichzelf al hoogst merkwaardig. Nog vreemder is het dat uitgerekend aan een onderzoeker die prostitutie op de Wallen wil verbieden, opdracht is gegeven om onderzoek te verrichten naar rondleidingen op de Wallen. Alleen onderzoeksresultaten van een onafhankelijk onderzoek, zonder enige schijn van vooringenomenheid, kunnen aan de motivering van een nieuw rondleidingenbeleid bijdragen. Dat is het Strabo-onderzoek, waaraan de Wethouder refereert, nadrukkelijk niet! Door OIS gehouden buurtenquêtes, waarbij deelname afhankelijk is van aanmeldingen, zijn evenmin neutraal en representatief. Ondernemers verenigd in Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal zijn niet bij het Strabo-onderzoek of enig ander onderzoek naar rondleidingen betrokken geweest. OVOA is dit jaar opgegaan in BIZ Burgwallen dat qua belangenbehartiging een veel groter gebied bestrijkt. Wij roepen het College met klem op om de inhoud van deze brandbrief goed tot u te laten doordringen voordat u een besluit neemt over de rondleidingen. ‘Strenge regels’ In april 2018 zijn reeds ‘strenge regels’ uitgevaardigd voor het geven van rondleidingen in het Wallengebied. Elke gids die meer dan vijf personen rondleidt, moest vanaf dat moment beschikken over een ontheffing en zich houden aan strikte regels: groepsgrootte van maximaal 20 personen, niet stilstaan op drukke plekken, respect hebben voor bewoners, op plekken met raamprostitutie alleen stilstaan met de rug naar de prostituees en geen geschreeuw. Na 23.00 uur mochten geen tours meer worden georganiseerd, en er kwam een verbod op het fotograferen van sekswerkers. Ruim 5 maanden later, op 27 augustus 2018, meldde Het Parool dat volgens opgaaf van de gemeente in totaal 1733 gidsen een ontheffing of vergunning hadden aangevraagd. Er werden geen eisen aan de ontheffing gesteld. Iedereen die om een ontheffing vroeg heeft die gekregen. Dat verklaart het hoge aantal verleende ontheffingen. In de eerste 5 maanden dat de nieuwe regels van kracht waren, zijn volgens Het Parool slechts 5 boetes uitgedeeld. Raadsadres OVOA Zonder het effect van de vanaf april 2018 geldende ‘strenge regels’ te evalueren, kondigde de gemeente een jaar later alweer nieuwe maatregelen aan middels een ‘wijziging APV rondleidingen Wallengebied’. In de motivering van de nieuwe maatregelen stelde de gemeente onder meer dat ondernemers nog steeds grote overlast zouden ondervinden van rondleidingen. Dat was klinkklare onzin. Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) reageerde als volgt: ‘Als officiële vertegenwoordiger van ondernemers in het Wallengebied zijn wij verbaasd dat in de motivering wordt gesteld dat ondernemers thans “grote overlast” van rondleidingen zouden ondervinden. Dat is nadrukkelijk niet het geval! Zeker niet na de regels die in april 2018 zijn ingegaan, zoals het beperken van de grootte van de groepen tot maximaal 20 personen en het niet meer stilstaan op plekken waar het druk is. Sterker nog, veel hardwerkende wallenondernemers - die jarenlang zijn gestigmatiseerd in het kader van Project 1012 - hebben er belang bij dat het ware verhaal over de Wallen wordt verteld, en zijn er daarom ook voorstander van om (voormalige) sekswerkers te betrekken bij die rondleidingen. De bewering, zonder enige onderbouwing, dat naast bewoners ook ondernemers “grote overlast” van rondleidingen ondervinden, zonder dat navraag is gedaan bij onze ondernemersvereniging, stuit ons tegen de borst.’ Wethouder Udo Kock De gemeente trok zich van de klacht van OVOA niets aan en liet daarmee blijken lak te hebben aan de opinie van ondernemers in het Wallengebied. Twee weken later legde de verantwoordelijk Wethouder Udo Kock in Het Parool uit waarom de extra maatregelen in werkelijkheid zijn bedacht: "We vinden het niet meer van deze tijd dat mensen naar sekswerkers koekeloeren." In hetzelfde artikel meldt Het Parool: ‘Het gemeentebestuur stelt een verbod in voor alle rondleidingen op de Wallen. In de rest van het centrum worden de tours aan banden gelegd. De maximale omvang gaat naar vijftien personen en na 19.00 uur zijn rondleidingen taboe.’ Nieuwe regels per 1 april 2020 Op 22 augustus 2019 stuurde de gemeente een brief aan de ruim 1700 gidsen die een ontheffing hadden gekregen om rondleidingen te geven op de Wallen. In de brief wordt onder meer gesteld dat de verleende ontheffing geldig blijft tot 1 april 2020 en dat daarna de volgende nieuwe maatregelen worden ingevoerd: - Uitbreiding ontheffingsstelsel rondleidingen naar heel stadsdeel Centrum - Verbod op rondleidingen langs prostitutieramen - Het verkleinen van de maximale groepsgrootte van 20 naar 15 - Een verbod op gratis rondleidingen en het ronselen van deelnemers - Het verplicht stellen van een Kamer van Koophandel nummer bij de aanvraag van een ontheffing - Het invoeren van kwaliteitseisen voor gidsen - Het invoeren van vermakelijkhedenretributie (VMR) voor deelnemers aan rondleidingen Deze set aan nieuwe maatregelen, zonder eerst de in april 2018 ingestelde regels te evalueren met gidsen, sekswerkers en ondernemers, is duidelijk bedacht vanachter een bureautafel zonder enige praktijkkennis. Hoe de nieuwe situatie er vanaf 1 april 2020 uit gaat zien, laat zich raden: talloze groepen en individuele bezoekers trekken zonder gids de buurt in, allemaal fotograferend met een iPad of mobiele telefoon zonder dat iemand ze aanspreekt. Er worden Wallenspeurtochten en do-it-yourself kroegentochten georganiseerd, grote groepen staan stil in stegen of op de gracht. De overlast neemt alleen maar toe. Ook voor de sekswerkers zal dat geen verbetering zijn. Reactie op raadsadres OVOA In het hiervoor genoemde raadsadres heeft OVOA in september 2019 nog getracht het College op andere gedachten te brengen. OVOA heeft het College zelfs handvatten aangereikt om ten aanzien van rondleidingen in het Wallengebied tot een weloverwogen en goed doordacht beleid te komen. Helaas zonder resultaat. In zijn reactie op het raadsadres laat Wethouder Everhardt doorschemeren dat, behalve de beperkingen en voorwaarden die al van toepassing zijn in de nieuwe ontheffing, geen van de door ondernemers aangedragen maatregelen en aanbevelingen worden overgenomen in het nieuwe beleid. De besluitvorming ten aanzien van de rondleidingen blijkt een top-down proces, waarbij het besluit vooraf al vaststaat. Anders valt deze houding niet te verklaren. Als ondernemers, waarvan velen al decennialang in het Wallengebied actief zijn, leggen we het graag nog een keer uit. De feiten Er is een duidelijk onderscheid tussen ongeorganiseerde groepen die massaal door de buurt lopen, waaronder pubcrawls en ‘free tours’, en georganiseerde rondleidingen met ervaren professionele gidsen. Alleen de eerstgenoemde groepen, zonder deskundige gids, zorgen voor overlast. Elke ondernemer en bewoner in het Wallengebied kan dat beamen. Bij lokale professionele gidsen gaat een Wallentour over het oudste en meest diverse stadsdeel van Amsterdam. Het gaat over geschiedenis, architectuur, kunst, ondernemerschap, barmhartigheid en andere Amsterdamse waarden. Het voorgenomen nieuwe beleid van de gemeente zorgt ervoor dat het verhaal van het meest multiculturele en tolerante stadsdeel ter wereld alleen nog verteld kan worden in een tour aan rijke mensen die een privé tour voor maximaal 4 personen kunnen betalen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Doordat de gemeente in haar eerdere maatregelen geen onderscheid maakte tussen een free tour operator en een normale operator, heeft dit onbedoeld tot gevolg gehad dat free tour gidsen in plaats van met minstens 40 personen nu met meerdere kleinere groepen de buurt in trekken, soms met wel 4 of 5 groepen achter elkaar. De tours beginnen tegelijk en hebben dezelfde route. Hierdoor is het gevoel van overlast groter geworden, zonder dat de gemeente dit door lijkt te hebben. Niet de Nutella-winkels en Argentijnse steakrestaurants, maar de kleine en middelgrote ondernemers die passen bij het eigenzinnige karakter van de buurt, worden de dupe van het nieuwe rondleidingenbeleid dat de gemeente voor ogen staat. Neem bijvoorbeeld The Upcycle Store; zij upcyclen Amsterdams afval tot leuke design producten. Momenteel draaien zij voornamelijk op lokale gidsen die groepen aanleveren. Hierdoor krijgen zij de kans hun producten te verkopen, en met deze verkoop Nederlandse designers, mensen met mogelijkheden en re-integratieprojecten, te steunen. Op deze manier wordt Amsterdams afval gerecycled, en organiseren zij wereldwijd workshops hoe mensen dit zelf kunnen doen in hun eigen land. Suggesties vergunningvoorwaarden Ervaren professionele gidsen zijn verreweg te prefereren boven amateurs en ‘free tours’. Dat staat buiten kijf. Uitsluitend professionele gidsen met bewezen kennis van de historie van de oude binnenstad zouden voor een vergunning in aanmerking moeten komen. Dit kan door niet alle vergunningaanvragen zonder meer te honoreren zoals tot nog toe is gebeurd, maar door aan een rondleidvergunning strikte beperkingen en voorwaarden te verbinden, zoals: - Begrenzen van het aantal te verlenen vergunningen (ter vergelijking: in Venetië zijn slechts 230 vergunningen verleend om er rondleidingen te geven tegenover ruim 1700 in Amsterdam); - Regels die eerder in een convenant met gidsen zijn afgesproken, opnemen als voorwaarden in de rondleidvergunning; - Rondleidingen mogen uitsluitend plaatsvinden tussen 10.00 uur en 22.00 uur (de ervaring leert dat ná 22.30 uur de druk op de buurt toeneemt, met name in het weekend); - Maximale grootte van de groep beperken tot 15 personen; - Elke gids dient te beschikken over een bedrijfsadres in de buurt van waaruit de rondleidingen starten (eigendomsbewijs of huurcontract tonen bij aanvraag); - Kwaliteitseis koppelen aan feitenkennis van de historie van de buurt en opnemen hoe de feitenkennis wordt gecontroleerd en op welke wijze dit geschiedt; - Voorafgaand aan elke rondleiding: verplichte briefing aan de deelnemers van een rondleiding van de gedragsregels in de buurt (geen foto’s maken prostituees e.d.); - Na elke rondleiding: logboekregistratie en melden van eventuele problemen; - Door Mystery Guests laten controleren of de vergunningvoorwaarden worden nageleefd. Zo niet, volgt eerst een waarschuwing, daarna een boete en bij de derde keer intrekking; - Leges instellen voor elke aanvraag ter dekking extra kosten gemeente. Wij zijn ervan overtuigd dat met het integreren van al deze nieuwe regels een inzichtelijk en weloverwogen Amsterdams rondleidingenbeleid kan worden vormgegeven waarbij er nog steeds rondleidingen op de Wallen kunnen plaatsvinden en de overlast in onze buurt – anders dan de door u ingezette weg – niet groter maar kleiner zal worden. Hoogachtend, Cor van Dijk voorzitter

 • at5-oudezijds-achterburgwal-at5-logo

  AT5

  Oproep Koninklijke Horeca Nederland: ‘Stop verhoging toeristenbelasting’

  15 Mei. 2019 10:00 - Bron: AT5

  Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept de gemeente Amsterdam op om de toeristenbelasting niet verder te verhogen. Dat meldt AT5. Lees hier meer: https://www.at5.nl/artikelen/194022/oproep-khn-stop-verhoging-toeristenbelasting-investeer-in-gastvrijheid?

 • Nederland, Amsterdam, 23 juli 2013 Oudezijds Achterburgwal, gracht, canal, night, nacht, red light district, de wallen, wallen, 1012, toerisme, tourism, toeristen, tourists Foto: Thomas Schlijper night canal light red amsterdam the netherlands Netherlands tourism the red light district district de tourists FOTO Nederland Nacht Thomas 23 Juli Toerisme Achterburgwal Oudezijds 2013 gracht toeristen WALLEN 1012 Oudezijds Achterburgwal de wallen schlijper ORG XMIT: NO IPTC INFO

  © Thomas Schlijper | ANP

  Verbazing over verbod op rondleidingen op de Wallen

  27 Mrt. 2019 23:00 - Bron: Echo

  ‘Overlast pak je aan door die overlast aan te pakken. Niet door alle sekswerkers of gidsen de schuld te geven, en niet door alle toeristen weg te jagen’, zegt Nadia van der Linde, voorzitter van het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) dat op de Wallen gevestigd is. ’Wij willen graag een keer een kopje koffie drinken met mevrouw Halsema om over dit onderwerp te praten’, zegt Cor van Dijk, algemeen directeur van Casa Rosso en voorzitter van de Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal. Dat meldt Echo. Lees hier meer: https://www.echo.nl/verbazing-verbod-op-rondleidingen-op-wallen/

 • ad-tours-wallen-verboden-video

  AD

  Tours op de Wallen worden verboden: ‘Een gemis voor de stad’

  25 Mrt. 2019 18:00 - Bron: AD

  Amsterdam stelt vanaf 2020 een verbod in op alle rondleidingen op de Wallen voor groepen groter dan 15 personen. Gids Raoul Serrée vindt het een gemis voor de stad. Bekijk hier de video: https://www.ad.nl/video/tours-op-de-wallen-worden-verboden-een-gemis-voor-de-stad~p72536

 • at5-toeristen-zijn-geen-junks

  AT5

  ‘Toeristen zijn geen junks, maar mensen zoals jij en ik’

  21 Mrt. 2019 13:00 - Bron: AT5

  Gidsen zijn overvallen door het voornemen van de gemeente om rondleidingen langs de ramen op de Wallen en het ronselen van toeristen te verbieden. Dat meldt AT5. Bekijk en lees hier meer: https://www.at5.nl/artikelen/192599/toeristen-zijn-geen-junks-maar-mensen-zoals-jij-en-ik?

 • 2018-07-28 23:33:34 AMSTERDAM - Uitgaanspubliek op de Wallen op een zaterdagavond in de hoofdstad. ANP REMKO DE WAAL

  © ANP

  Eigenaar Red Light Tours: ‘We laten ons niet zomaar stoppen’

  21 Mrt. 2019 10:13 - Bron: Het Parool

  Het verbod op rondleidingen op de Wallen slaat in als een bom bij bedrijven die deze tours organiseren. Bewoners hebben meer begrip voor de maatregel. Dat meldt Het Parool. Lees hier meer: https://www.parool.nl/amsterdam/eigenaar-red-light-tours-we-laten-ons-niet-zomaar-stoppen~a4624796/

 • dutch-news-amsterdam-red-light-district-depositphotos

  © Depositphotos.com

  Amsterdam bans red light district guided tours to beat tourist boom

  20 Mrt. 2019 21:00 - Bron: Dutch News

  Amsterdam is banning all organised tours from the city’s red light district and has placed a maximum of 15 participants on guided tours throughout the rest of the medieval centre. Read more at DutchNews.nl: https://www.dutchnews.nl/news/2019/03/amsterdam-bans-red-light-district-guided-tours-to-beat-tourist-boom/

 • trouw-amsterdam-maakt-einde-aan-rondleidingen-wallen

  © ANP

  Amsterdam maakt eind aan rondleidingen op de Wallen

  20 Mrt. 2019 17:04 - Bron: Trouw

  Onder het motto: “Sekswerkers zijn geen toeristische attractie”, kondigt Amsterdam aan een einde te maken aan de groepsrondleidingen in The Red Light District. Dat stelt Trouw. Lees hier meer: https://www.trouw.nl/home/amsterdam-maakt-eind-aan-rondleidingen-op-de-wallen~a1f0bfa0/  

 • at5-vier-deuren-wallen

  AT5

  Ondernemersvereniging over verbod rondleidingen Wallen: ‘Ons is niets gevraagd’

  20 Mrt. 2019 16:09 - Bron: AT5

  De ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) reageert verbaasd op het verbod dat het gemeentebestuur heeft ingesteld voor rondleidingen op de Wallen. 'Dit besluit is niet op juiste informatie gebaseerd.' Dat meldt AT5. Lees hier meer: https://www.at5.nl/artikelen/192572/ondernemersvereniging-over-verbod-rondleidingen-wallen-ons-is-niets-gevraagd?

 • telegraaf-verbod-op-rondleidingen-langs-prostituees

  De Telegraaf

  Verbod op rondleiding langs prostituees in de maak

  20 Mrt. 2019 12:30 - Bron: De Telegraaf

  De gemeente Amsterdam wil groepsrondleidingen langs de ramen met prostituees op de Wallen verbieden. Ook het gratis rondleiden en ’ronselen van deelnemers’ wil de stad verbieden, zo meldt de gemeente. De verboden moeten nog juridisch worden uitgewerkt. Dat meldt De Telegraaf. Lees hier meer: https://www.telegraaf.nl/nieuws/3321135/verbod-op-rondleiding-langs-prostituees-in-de-maak

 • at5-oudezijds-achterburgwal-luuk-koenen

  © Luuk Koenen

  Groepsrondleidingen langs ramen op de Wallen vanaf volgend jaar verboden

  20 Mrt. 2019 12:08 - Bron: AT5

  Amsterdam gaat vanaf volgend jaar groepsrondleidingen langs de ramen op de Wallen verbieden. Ook gratis rondleidingen en het ronselen van deelnemers is vanaf 2019 niet meer toegestaan in dit gebied. Dat meldt AT5. Lees hier meer: https://www.at5.nl/artikelen/192567/groepsrondleidingen-langs-ramen-op-de-wallen-vanaf-volgend-jaar-verboden?

 • 2018-07-28 23:33:34 AMSTERDAM - Uitgaanspubliek op de Wallen op een zaterdagavond in de hoofdstad. ANP REMKO DE WAAL

  © ANP

  Amsterdam verbiedt rondleidingen op de Wallen

  20 Mrt. 2019 12:00 - Bron: Het Parool

  Het gemeentebestuur stelt een verbod in voor alle rondleidingen op de Wallen. In de rest van het centrum worden de tours aan banden gelegd. De maximale omvang gaat naar vijftien personen en na 19.00 uur zijn rondleidingen taboe. Dat meldt Het Parool. Lees hier meer: https://www.parool.nl/amsterdam/stad-verbiedt-rondleidingen-op-de-wallen~a4624748/

 • at5-oude-kerk

  AT5

  Dwangsom voor pubcrawl-organisator in Wallengebied

  15 Mrt. 2019 11:03 - Bron: AT5

  Een grote organisator van pubcrawls, oftewel kroegentochten voor toeristen, moet voor vanavond de rondleidingen in het Wallengebied aanpassen. Doet hij dat niet, dan legt de gemeente een dwangsom op voor iedere overtreding. Dat meldt AT5. Lees hier meer: https://www.at5.nl/artikelen/192430/dwangsom-voor-pubcrawl-organisator-in-wallengebied?

 • at5-oudezijds-achterburgwal-luuk-koenen

  © Luuk Koenen

  Mogelijk 255 slachtoffers van seksuele uitbuiting per jaar in Amsterdam

  2 Feb. 2019 07:10 - Bron: AT5

  Jaarlijks zijn er mogelijk 255 slachtoffers van seksuele uitbuiting in Amsterdam. Dat is volgens AT5 het aantal waar de gemeente van uitgaat. Lees hier meer: https://www.at5.nl/artikelen/191312/zaterdag-0700-uur-mogelijk-255-slachtoffers-van-seksuele-uitbuiting-per-jaar-in-amsterdam?

 • 2018-07-28 23:33:34 AMSTERDAM - Uitgaanspubliek op de Wallen op een zaterdagavond in de hoofdstad. ANP REMKO DE WAAL

  © ANP

  Coalitiepartijen: verplaats prostitutie om Wallen te ontlasten

  31 Okt. 2018 12:15 - Bron: Het Parool

  Nieuwe prostitutiebuurten in de stad moeten de overvolle Wallen ontlasten. Dat vinden de coalitiepartijen. Het zou een historische kentering van het beleid zijn. Dat meldt Het Parool. Lees hier meer: https://www.parool.nl/amsterdam/coalitiepartijen-verplaats-prostitutie-om-wallen-te-ontlasten~a4606923/

 • 2015-04-09 18:37:23 AMSTERDAM - Sekswerkers en sympathisanten demonstreren tegen de sluiting van raambordelen door de gemeente. Onder de noemer 'Project 1012' is de hoofdstad bezig raambordelen in de rosse buurt te sluiten, om criminaliteit, mensenhandel en verloedering tegen te gaan. Er zijn al 115 van de 500 dicht. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

  © ANP

  Raad van State veegt aantal eisen raamprostitutie van tafel

  29 Aug. 2018 10:51 - Bron: Het Parool

  Een groep raamexploitanten heeft van de Raad van State op drie punten gelijk gekregen in hun strijd tegen de aangescherpte vergunningsvoorwaarden. Het Parool legt de nadruk op een aantal eisen die 'van tafel zijn geveegd'. Lees hier meer: https://www.parool.nl/amsterdam/raad-van-state-veegt-aantal-eisen-raamprostitutie-van-tafel~a4603628/  

 • 2018-07-28 22:23:49 AMSTERDAM - Uitgaanspubliek bij het Leidseplein op een zaterdagavond in de hoofdstad. ANP REMKO DE WAAL

  © ANP

  Politieke wil ontbreekt voor aanpak van de ‘urban jungle’

  31 Jul. 2018 11:28 - Bron: Het Parool

  De rapporten en noodkreten over wantoestanden in de binnenstad stapelen zich op. Maar voor échte verandering op het Leidseplein of de Wallen ontbreekt de politieke wil. Dat meldt Het Parool. Lees hier meer: https://www.parool.nl/amsterdam/politieke-wil-ontbreekt-voor-aanpak-van-de-urban-jungle~a4602256/

 • quote-wallenondernemer-marcel-kaatee-mag-pand-verhuren-aan-casa-rosso

  Quote

  Rehabilitatie? Wallenondernemer Marcel Kaatee mag pand verhuren aan Casa Rosso

  6 Jul. 2018 09:16 - Bron: Quote

  Marcel Kaatee, de gokhallenexploitant die met de gemeente Amsterdam al jaren ruziet over vergunningen, mag van de Raad van State een pand op de Wallen verhuren aan Casa Rosso om dat te verbouwen tot een publieke toiletvoorziening. dat meldt Quote. Lees hier meer: http://www.quotenet.nl/Nieuws/Rehabilitatie-Wallenondernemer-Marcel-Kaatee-mag-pand-verhuren-aan-Casa-Rosso-216323

 • Amsterdam, 5 december 2016 – Casa Rosso, sekstheater op De Wallen (Oudezijds Achterburgwal). Foto: Mats van Soolingen

  © Mats van Soolingen

  Streep door afwijzing wc-bedrijf Casa Rosso

  4 Jul. 2018 10:52 - Bron: Het Parool

  De Raad van State zet een streep door de weigering van een omgevingsvergunning aan het wc-bedrijf 'Sexy Loo' van Casa Rosso op de Wallen. Dat meldt Het Parool. Lees hier meer: https://www.parool.nl/amsterdam/streep-door-afwijzing-wc-bedrijf-casa-rosso~a4600950/

 • nos-sekswerkers-protesteren

  © ANP

  Amsterdamse Rekenkamer kraakt opschoonproject Wallen

  26 Jun. 2018 14:06 - Bron: NOS

  Het ambitieuze project van de gemeente Amsterdam om het centrum op te schonen is maar gedeeltelijk gelukt. Dat stelt de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een rapport over het project dat bijna 10 jaar geleden werd gestart. Vooral op de Wallen is er nog steeds sprake van criminaliteit en mensenhandel, zegt de Rekenkamer. Dat meldt de NOS. Lees hier meer: https://nos.nl/artikel/2238497-amsterdamse-rekenkamer-kraakt-opschoonproject-wallen.html