De Wallen in het nieuws

 • BIZ Burgwallen stuurt gemeente brandbrief over onnavolgbaar rondleidingenbeleid Wallen

  12 feb. 2020 22:00

  Geacht College,

  Op 31 januari 2020, na bijna 4 maanden, reageerde Wethouder Economische Zaken Everhardt op het raadsadres van Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) inzake het onnavolgbare gemeentebeleid ten aanzien van rondleidingen in het wallengebied. De inhoud van de brief stelt ondernemers teleur.

  De Wethouder beroept zich, evenals zijn voorganger, op een in 2018 verricht onderzoek naar ‘Rondleidingen in Amsterdam Centrum’ door Strabo, een onderzoeksbureau waarvan mede-eigenaar Hans van Tellingen op 3 september 2018 in Het Parool heeft gepleit voor een verbod op prostitutie.

  “Verbied ook de prostitutie op de Wallen. Prostitutie is in Nederland legaal zolang het gaat om vrijwillige seks tussen volwassenen. Gedwongen prostitutie is echter strafbaar. Misstanden zoals seksueel geweld en verkrachting komen vaak voor in de prostitutie. En die misstanden kunnen worden aangetoond. Zodat tot sluiting kan worden overgegaan van de werkplekken. Alleen al vanuit het oogpunt van de mensenrechten is prostitutie onwenselijk. Onvrijwillig werk dat op slavenarbeid lijkt, dat dienen wij als maatschappij niet goed te keuren.”

  Dat een winkelcentrumonderzoeker zich mengt in het publieke debat over prostitutie op de Wallen is op zichzelf al hoogst merkwaardig. Nog vreemder is het dat uitgerekend aan een onderzoeker die prostitutie op de Wallen wil verbieden, opdracht is gegeven om onderzoek te verrichten naar rondleidingen op de Wallen.

  Alleen onderzoeksresultaten van een onafhankelijk onderzoek, zonder enige schijn van vooringenomenheid, kunnen aan de motivering van een nieuw rondleidingenbeleid bijdragen. Dat is het Strabo-onderzoek, waaraan de Wethouder refereert, nadrukkelijk niet! Door OIS gehouden buurtenquêtes, waarbij deelname afhankelijk is van aanmeldingen, zijn evenmin neutraal en representatief.

  Ondernemers verenigd in Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal zijn niet bij het Strabo-onderzoek of enig ander onderzoek naar rondleidingen betrokken geweest. OVOA is dit jaar opgegaan in BIZ Burgwallen dat qua belangenbehartiging een veel groter gebied bestrijkt. Wij roepen het College met klem op om de inhoud van deze brandbrief goed tot u te laten doordringen voordat u een besluit neemt over de rondleidingen.

  ‘Strenge regels’

  In april 2018 zijn reeds ‘strenge regels’ uitgevaardigd voor het geven van rondleidingen in het Wallengebied. Elke gids die meer dan vijf personen rondleidt, moest vanaf dat moment beschikken over een ontheffing en zich houden aan strikte regels: groepsgrootte van maximaal 20 personen, niet stilstaan op drukke plekken, respect hebben voor bewoners, op plekken met raamprostitutie alleen stilstaan met de rug naar de prostituees en geen geschreeuw. Na 23.00 uur mochten geen tours meer worden georganiseerd, en er kwam een verbod op het fotograferen van sekswerkers.

  Ruim 5 maanden later, op 27 augustus 2018, meldde Het Parool dat volgens opgaaf van de gemeente in totaal 1733 gidsen een ontheffing of vergunning hadden aangevraagd. Er werden geen eisen aan de ontheffing gesteld. Iedereen die om een ontheffing vroeg heeft die gekregen. Dat verklaart het hoge aantal verleende ontheffingen. In de eerste 5 maanden dat de nieuwe regels van kracht waren, zijn volgens Het Parool slechts 5 boetes uitgedeeld.

  Raadsadres OVOA

  Zonder het effect van de vanaf april 2018 geldende ‘strenge regels’ te evalueren, kondigde de gemeente een jaar later alweer nieuwe maatregelen aan middels een ‘wijziging APV rondleidingen Wallengebied’. In de motivering van de nieuwe maatregelen stelde de gemeente onder meer dat ondernemers nog steeds grote overlast zouden ondervinden van rondleidingen. Dat was klinkklare onzin. Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) reageerde als volgt:

  ‘Als officiële vertegenwoordiger van ondernemers in het Wallengebied zijn wij verbaasd dat in de motivering wordt gesteld dat ondernemers thans “grote overlast” van rondleidingen zouden ondervinden. Dat is nadrukkelijk niet het geval! Zeker niet na de regels die in april 2018 zijn ingegaan, zoals het beperken van de grootte van de groepen tot maximaal 20 personen en het niet meer stilstaan op plekken waar het druk is.
  Sterker nog, veel hardwerkende wallenondernemers – die jarenlang zijn gestigmatiseerd in het kader van Project 1012 – hebben er belang bij dat het ware verhaal over de Wallen wordt verteld, en zijn er daarom ook voorstander van om (voormalige) sekswerkers te betrekken bij die rondleidingen. De bewering, zonder enige onderbouwing, dat naast bewoners ook ondernemers “grote overlast” van rondleidingen ondervinden, zonder dat navraag is gedaan bij onze ondernemersvereniging, stuit ons tegen de borst.’

  Wethouder Udo Kock

  De gemeente trok zich van de klacht van OVOA niets aan en liet daarmee blijken lak te hebben aan de opinie van ondernemers in het Wallengebied. Twee weken later legde de verantwoordelijk Wethouder Udo Kock in Het Parool uit waarom de extra maatregelen in werkelijkheid zijn bedacht:
  “We vinden het niet meer van deze tijd dat mensen naar sekswerkers koekeloeren.”

  In hetzelfde artikel meldt Het Parool: ‘Het gemeentebestuur stelt een verbod in voor alle rondleidingen op de Wallen. In de rest van het centrum worden de tours aan banden gelegd. De maximale omvang gaat naar vijftien personen en na 19.00 uur zijn rondleidingen taboe.’

  Nieuwe regels per 1 april 2020

  Op 22 augustus 2019 stuurde de gemeente een brief aan de ruim 1700 gidsen die een ontheffing hadden gekregen om rondleidingen te geven op de Wallen. In de brief wordt onder meer gesteld dat de verleende ontheffing geldig blijft tot 1 april 2020 en dat daarna de volgende nieuwe maatregelen worden ingevoerd:

  – Uitbreiding ontheffingsstelsel rondleidingen naar heel stadsdeel Centrum
  – Verbod op rondleidingen langs prostitutieramen
  – Het verkleinen van de maximale groepsgrootte van 20 naar 15
  – Een verbod op gratis rondleidingen en het ronselen van deelnemers
  – Het verplicht stellen van een Kamer van Koophandel nummer bij de aanvraag van een ontheffing
  – Het invoeren van kwaliteitseisen voor gidsen
  – Het invoeren van vermakelijkhedenretributie (VMR) voor deelnemers aan rondleidingen

  Deze set aan nieuwe maatregelen, zonder eerst de in april 2018 ingestelde regels te evalueren met gidsen, sekswerkers en ondernemers, is duidelijk bedacht vanachter een bureautafel zonder enige praktijkkennis. Hoe de nieuwe situatie er vanaf 1 april 2020 uit gaat zien, laat zich raden: talloze groepen en individuele bezoekers trekken zonder gids de buurt in, allemaal fotograferend met een iPad of mobiele telefoon zonder dat iemand ze aanspreekt. Er worden Wallenspeurtochten en do-it-yourself kroegentochten georganiseerd, grote groepen staan stil in stegen of op de gracht. De overlast neemt alleen maar toe. Ook voor de sekswerkers zal dat geen verbetering zijn.

  Reactie op raadsadres OVOA

  In het hiervoor genoemde raadsadres heeft OVOA in september 2019 nog getracht het College op andere gedachten te brengen. OVOA heeft het College zelfs handvatten aangereikt om ten aanzien van rondleidingen in het Wallengebied tot een weloverwogen en goed doordacht beleid te komen. Helaas zonder resultaat. In zijn reactie op het raadsadres laat Wethouder Everhardt doorschemeren dat, behalve de beperkingen en voorwaarden die al van toepassing zijn in de nieuwe ontheffing, geen van de door ondernemers aangedragen maatregelen en aanbevelingen worden overgenomen in het nieuwe beleid. De besluitvorming ten aanzien van de rondleidingen blijkt een top-down proces, waarbij het besluit vooraf al vaststaat. Anders valt deze houding niet te verklaren. Als ondernemers, waarvan velen al decennialang in het Wallengebied actief zijn, leggen we het graag nog een keer uit.

  De feiten

  Er is een duidelijk onderscheid tussen ongeorganiseerde groepen die massaal door de buurt lopen, waaronder pubcrawls en ‘free tours’, en georganiseerde rondleidingen met ervaren professionele gidsen. Alleen de eerstgenoemde groepen, zonder deskundige gids, zorgen voor overlast. Elke ondernemer en bewoner in het Wallengebied kan dat beamen. Bij lokale professionele gidsen gaat een Wallentour over het oudste en meest diverse stadsdeel van Amsterdam. Het gaat over geschiedenis, architectuur, kunst, ondernemerschap, barmhartigheid en andere Amsterdamse waarden. Het voorgenomen nieuwe beleid van de gemeente zorgt ervoor dat het verhaal van het meest multiculturele en tolerante stadsdeel ter wereld alleen nog verteld kan worden in een tour aan rijke mensen die een privé tour voor maximaal 4 personen kunnen betalen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

  Doordat de gemeente in haar eerdere maatregelen geen onderscheid maakte tussen een free tour operator en een normale operator, heeft dit onbedoeld tot gevolg gehad dat free tour gidsen in plaats van met minstens 40 personen nu met meerdere kleinere groepen de buurt in trekken, soms met wel 4 of 5 groepen achter elkaar. De tours beginnen tegelijk en hebben dezelfde route. Hierdoor is het gevoel van overlast groter geworden, zonder dat de gemeente dit door lijkt te hebben.

  Niet de Nutella-winkels en Argentijnse steakrestaurants, maar de kleine en middelgrote ondernemers die passen bij het eigenzinnige karakter van de buurt, worden de dupe van het nieuwe rondleidingenbeleid dat de gemeente voor ogen staat. Neem bijvoorbeeld The Upcycle Store; zij upcyclen Amsterdams afval tot leuke design producten. Momenteel draaien zij voornamelijk op lokale gidsen die groepen aanleveren. Hierdoor krijgen zij de kans hun producten te verkopen, en met deze verkoop Nederlandse designers, mensen met mogelijkheden en re-integratieprojecten, te steunen. Op deze manier wordt Amsterdams afval gerecycled, en organiseren zij wereldwijd workshops hoe mensen dit zelf kunnen doen in hun eigen land.

  Suggesties vergunningvoorwaarden

  Ervaren professionele gidsen zijn verreweg te prefereren boven amateurs en ‘free tours’. Dat staat buiten kijf. Uitsluitend professionele gidsen met bewezen kennis van de historie van de oude binnenstad zouden voor een vergunning in aanmerking moeten komen. Dit kan door niet alle vergunningaanvragen zonder meer te honoreren zoals tot nog toe is gebeurd, maar door aan een rondleidvergunning strikte beperkingen en voorwaarden te verbinden, zoals:

  – Begrenzen van het aantal te verlenen vergunningen (ter vergelijking: in Venetië zijn slechts 230 vergunningen verleend om er rondleidingen te geven tegenover ruim 1700 in Amsterdam);
  – Regels die eerder in een convenant met gidsen zijn afgesproken, opnemen als voorwaarden in de rondleidvergunning;
  – Rondleidingen mogen uitsluitend plaatsvinden tussen 10.00 uur en 22.00 uur (de ervaring leert dat ná 22.30 uur de druk op de buurt toeneemt, met name in het weekend);
  – Maximale grootte van de groep beperken tot 15 personen;
  – Elke gids dient te beschikken over een bedrijfsadres in de buurt van waaruit de rondleidingen starten (eigendomsbewijs of huurcontract tonen bij aanvraag);
  – Kwaliteitseis koppelen aan feitenkennis van de historie van de buurt en opnemen hoe de feitenkennis wordt gecontroleerd en op welke wijze dit geschiedt;
  – Voorafgaand aan elke rondleiding: verplichte briefing aan de deelnemers van een rondleiding van de gedragsregels in de buurt (geen foto’s maken prostituees e.d.);
  – Na elke rondleiding: logboekregistratie en melden van eventuele problemen;
  – Door Mystery Guests laten controleren of de vergunningvoorwaarden worden nageleefd. Zo niet, volgt eerst een waarschuwing, daarna een boete en bij de derde keer intrekking;
  – Leges instellen voor elke aanvraag ter dekking extra kosten gemeente.

  Wij zijn ervan overtuigd dat met het integreren van al deze nieuwe regels een inzichtelijk en weloverwogen Amsterdams rondleidingenbeleid kan worden vormgegeven waarbij er nog steeds rondleidingen op de Wallen kunnen plaatsvinden en de overlast in onze buurt – anders dan de door u ingezette weg – niet groter maar kleiner zal worden.

  Hoogachtend,
  Cor van Dijk
  voorzitter

 • Persbericht OVOA: Ondernemers Wallen reageren op mediacampagne bewoners

  27 sep. 2019 11:27

  Ondernemers verenigd in Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) zien met regelmaat berichten in de media verschijnen die bedoeld zijn om bewoners in en rondom het wallengebied een doorslaggevende stem te geven in de discussie over de toekomst van de Wallen. Twee artikelen die gisteren zijn gepubliceerd springen er uit. Een in De Telegraaf en een in Het Parool. 

  De Telegraaf meldt in het artikel ’Binnenstad is weggegeven aan het allergrootste tuig’, dat meer dan achthonderd Amsterdammers, ‘veelal wonend in en rond het centrum’, in de afgelopen weken een petitie genaamd ‘Stop de gekte’ zouden hebben ondertekend. Naar de website www.stopdegekte.nl, geregistreerd op het woonadres van oud-PvdA bestuurder Els Iping op de Kloveniersburgwal, werd al vaker gewezen door bewoners die tijdens raadsvergaderingen op het stadhuis 3 minuten inspreken om hun gal te spuien over ondernemers op de Wallen (“Laat Casa Rosso en de Bananenbar verhuizen naar Schiphol!”). Het zijn steeds de usual suspects. Bewoners die vaak niet eens woonachtig zijn op de Oudezijds Achterburgwal (de kern van het wallengebied waar de drukte en de beweerde overlast het grootst is) en betrokken zijn bij d’Oude Binnenstad. In dit door bewoners en hun vrienden volgeschreven buurtkrantje is onze toekomstvisie ‘Red Light District in 2028’, waarin OVOA naast terugkeer van raamprostitutie in het St. Annenkwartier onder meer pleit voor meer en betere handhaving, terugkeer van een politiebureau in het wallengebied, betere bewegwijzering en crowdmanagement, afvalinzameling op milieuvriendelijke wijze over het water en een parkeergarage onder de Geldersekade, een ‘oorlogsverklaring’ aan bewoners en andere belangengroepen in de binnenstad genoemd. Zo’n uitspraak tekent de verhoudingen tussen ondernemers op de Wallen en het selecte clubje bewoners dat goed de weg weet op het stadhuis en al jaren met hun huis-aan-huis blaadje anderen van hun standpunten probeert te overtuigen.

  Het Parool publiceerde gisteren een ingezonden brief van PvdA-raadslid Dennis Boutkan met als titel ‘Geef bewoners het laatste woord over de toekomst van de Wallen’. Boutkan stelt in zijn brief dat het bedrijfsleven op de Wallen de enige partij is die gebaat is bij de grote drukte in het gebied. Hun macht mag wel wat worden ingeperkt, vindt Boutkan die kennelijk vergeten is dat bewoners altijd al het hoogste woord hebben en de meeste invloed hebben gehad op wat politici vinden van de Wallen. Dat zijn, in tegenstelling tot ondernemers en hun personeel, immers de kiezers die politieke partijen aan de macht brengen en houden. Bewoners verenigd in het Integraal Burgwallen Overleg (IBO) claimden jaren geleden dat zij aan de basis hebben gestaan van Lodewijk Asscher’s Project 1012.

  Boutkan beweert verder in zijn ingezonden brief: “Het belang van machtige ondernemers is dat het gebied dus zo veel mogelijk als een toeristenmagneet blijft werken. Voor hun zijn bezoekers die afkomen op sekswerkers, seksshows, cafés, coffeeshops en eten een goudader. Tijdens drukke periodes zijn er plekken met 900.000 (!) passanten per week.”

  Boutkan presenteert aan de lezers van Het Parool onjuiste statistieken. Het overdrijven van aantallen passanten is kennelijk bedoeld om zijn verhaal kracht bij te zetten. Van een raadslid die claimt dat hij voor zijn partij woordvoerder is aangaande de Wallen mag feitenkennis worden verwacht. OVOA heeft het aantal passanten in het wallengebied enkele jaren gemeten en de statistieken gedeeld met de gemeente. Dat stemde aardig overeen met de bezoekersaantallen die de gemeente zelf had vastgesteld. In de drukste week van 2017 bezochten in totaal 73.346 ‘passanten’ de Oudezijds Achterburgwal, zo hebben wij in februari 2018 in een persbericht naar buiten gebracht. In die bewuste week in april zat het Paasweekend. Dat het aantal passanten in 2018 meer dan vertienvoudigd zou zijn, zoals Boutkan in Het Parool suggereert, is je reinste flauwekul. Dit jaar is juist sprake van een afname van drukte. Dat zien wij aan onze omzetten.

  Nu sekswerkers eindelijk een stem lijken te krijgen in de discussie over de raamprostitutie op de Wallen, wat natuurlijk veel eerder had moeten gebeuren, roept Boutkan in zijn brief dat de raamexploitanten hier achter zitten. Deze vooringenomenheid past niet bij een volksvertegenwoordiger. Boutkan zou het juist moeten waarderen dat sekswerkers voor zichzelf opkomen en naar hen moeten luisteren.

  Het college met GroenLinks, D66, PvdA en SP heeft de bewoners op de eerste plaats gesteld. Dat laten bewoners zich niet twee keer zeggen. PvdA-ers maken daar dankbaar gebruik van. Om nieuwe kiezers te werven en aan zich te binden roepen ze de gekste dingen, zo blijkt uit de brief van Boutkan maar ook als je de website ‘Stop de Gekte’ van Els Iping & Friends bekijkt.

  Wat volgens ondernemers op de Wallen moet gebeuren hebben wij al vaker duidelijk gemaakt aan de gemeente en verschilt niet eens zoveel van wat wallenbewoners, onze buren die wij dagelijks spreken, ervan vinden. Het gaat vooral om het voorkomen en bestrijden van onaangepast gedrag van bezoekers door middel van méér en kwalitatief betere handhaving! Terugkeer van een politiebureau in het gebied helpt daarbij. Onze visie wordt, naast veel bewoners, gedeeld door MKB-Amsterdam, Koninklijke Horeca Nederland, Proud, BIZ Zeedijk en BIZ Warmoesstraat.

  Hieronder de belangrijkste wensen/oplossingen van ondernemers nog een keer op een rij:
  – Terugkeer van raamprostitutie in het St. Annenkwartier;
  – Terugkeer van een volledig uitgerust politiebureau in het wallengebied, met een cellencomplex en waar ook – in meer talen – aangiften ingediend kunnen worden;
  – Meer inzet en kwalitatief betere handhaving, 24 uur per dag;
  – Permanente aanpak straatdealers en straatrovers (dus geen teams opheffen zoals thans dreigt te gebeuren);
  – Goede bewegwijzering en crowdmanagement zodat bezoekers ook de weg weten om vanuit het gebied naar andere bestemmingen te gaan;
  – Beperking openstelling Wallen voor verkeer (met een speciale ontheffing voor bewoners);
  – Geen grote vrachtwagens meer op de gracht;
  – Wallengebied inrichten voor voetgangers; fietsers aanmerken als ‘gast’;
  – Leveranties aan bedrijven en afvalinzameling op milieuvriendelijke wijze via het water;
  – Meer afvalbakken op de gracht met grotere capaciteit;
  – Grotere inzet reiniging, in samenwerking met ondernemers op drukke momenten (‘kots en pies brigade’).

  Cor van Dijk
  voorzitter

 • Burgemeester Halsema over prostitutiebeleid Amsterdam: ‘We hebben een veelkoppig monster in de stad’

  3 jul. 2019 22:57 - Bron: NOS

  Volgens burgemeester Halsema heeft het verkleinen van het gebied waar mensen zich kunnen prostitueren geleid tot grotere drukte. Dat meldt NOS.

  Lees hier meer:
  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2291881-burgemeester-halsema-over-prostitutiebeleid-amsterdam-we-hebben-een-veelkoppig-monster-in-de-stad.html

 • AT5

  De Wallen verkleinen of ramen verplaatsen? ‘Klanten komen niet naar Osdorp’

  3 jul. 2019 17:33 - Bron: AT5

  Belangenvereniging Red Light United ziet niks in het mogelijk inkrimpen van het wallengebied of het verplaatsen van prostitutie. Ook andere betrokkenen zijn kritisch. Dat meldt AT5.

  Lees hier meer:
  https://www.at5.nl/artikelen/195237/de-wallen-verkleinen-of-ramen-verplaatsen-klanten-komen-niet-naar-osdorp

 • © Remko de Waal

  Belangenvereniging: sekswerkers willen op de Wallen blijven

  3 jul. 2019 14:37 - Bron: Het Parool

  Sekswerkers zien niets in verplaatsing van ramen naar andere delen van de stad. Ze willen graag blijven zitten waar ze zitten, aldus Het Parool.

  Lees hier meer:
  https://www.parool.nl/amsterdam/belangenvereniging-sekswerkers-willen-op-de-wallen-blijven~b48f494c/

 • © Rene Bouwman

  Halsema onderzoekt sluiting Amsterdamse Wallen

  3 jul. 2019 12:00 - Bron: De Telegraaf

  Burgemeester Femke Halsema onderzoekt of het mogelijk is om alle raambordelen op de Wallen te sluiten en de raamprostitutie te verplaatsen. Dat is een van de vier scenario’s voor de toekomst van het Wallengebied die vandaag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat meldt De Telegraaf.

  Lees hier meer:
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/177283329/halsema-onderzoekt-sluiting-amsterdamse-wallen

 • AT5

  Minder ramen, verplaatsen of nieuwe sekswerkplekken; Halsema lanceert Wallenscenario’s

  3 jul. 2019 11:55 - Bron: AT5

  Burgemeester Femke Halsema heeft vergaande scenario’s gepresenteerd over de toekomst van prostitutie op de Wallen. De scenario’s lopen sterk uiteen: van meer ramen tot helemaal geen ramen meer, en alles daar tussenin. Een definitief besluit laat voorlopig nog op zich wachten want Halsema wil eerst het gesprek met de stad aangaan. Dat meldt AT5.

  Lees hier meer:
  https://www.at5.nl/artikelen/195204/minder-ramen-verplaatsen-of-nieuwe-sekswerkplekken-halsema-lanceert-wallenscenarios

 • AT5

  Welke scenario’s heeft Halsema voor prostitutie op de Wallen?

  3 jul. 2019 11:55 - Bron: AT5

  Burgemeester Femke Halsema heeft vandaag verschillende scenario’s voorgesteld om te komen tot nieuw prostitutiebeleid voor de Wallen. Welke scenario’s zijn dat en wat zouden hiervan de gevolgen zijn voor het gebied? AT5 zet ze op een rij.

  Lees hier meer:
  https://www.at5.nl/artikelen/195203/welke-scenarios-heeft-halsema-voor-prostitutie-op-de-wallen

 • © ANP

  Gordijnen dicht of ramen verplaatsen: de rosse buurt gaat op de schop

  3 jul. 2019 11:54 - Bron: Het Parool

  Burgemeester Halsema gaat de ‘onacceptabele situatie’ in het Wallen­gebied flink aanpakken. De drukte, de overlast en de mensenhandel moeten worden bestreden. Aldus het Parool.

  Lees hier meer:
  https://www.parool.nl/amsterdam/gordijnen-dicht-of-ramen-verplaatsen-de-rosse-buurt-gaat-op-de-schop~bab67ee8/

 • AT5

  Het Wallengebied groen en duurzaam? ‘Als het hier kan, kan het overal’

  20 jun. 2019 15:35 - Bron: AT5

  In 2040 moet heel Amsterdam van het gas af zijn. Vooral in oudere buurten zoals de Wallen kan zo’n transitie bijzonder ingewikkeld zijn. Toch zijn er volgens The Green Light District ook daar genoeg mogelijkheden om te verduurzamen. Dat meldt AT5.

  Lees hier meer:
  https://www.at5.nl/artikelen/194923/het-wallengebied-groen-en-duurzaam-als-het-hier-kan-kan-het-overal

 • Gigstarter

  De Warmoesstraat swingt dankzij het Red Light Jazz Festival

  20 jun. 2019 15:00 - Bron: Gigstarter

  De beroemde Warmoesstraat is een van de oudste straten van Amsterdam. De laatste jaren is de toename van toerisme in dit gebied echter zo groot, dat het authentieke karakter van de straat aan het verdwijnen is. Gelukkig liet de 6e editie van het Red Light Jazz festival de hele straat weer swingen als vanouds.

  Lees hier het verslag van Gigstarter:
  https://www.gigstarter.nl/blog/de-warmoesstraat-swingt-dankzij-het-red-light-jazz-festival

 • © Ranjani Nirosha

  Red Light Jazz op Wallen in alle geuren en kleuren rood

  12 jun. 2019 21:00 - Bron: JazzNu

  Het Red Light Jazz Festival in Amsterdam. Begin er maar aan: drie dagen, 43 locaties en 104 concerten. Onbegonnen werk. Dus koos fotografe Ranjani Nirosha voor een korte wandelroute om de sfeer van dit bijzondere jazzevenement vast te leggen. Dat meldt JazzNu.

  Lees hier meer:
  http://jazznu.com/concertrecensies/red-light-jazz-in-alle-geuren-en-kleuren-rood/

 • AT5

  Omgewaaide boom voor peeskamers op de Wallen

  6 jun. 2019 07:53 - Bron: AT5

  Ook op het Oudekerksplein op de Wallen spookte het aardig vannacht. Door zware windstoten begaf een boom het die daar neerkwam vlak voor de deuren van de peeskamers op het plein. Voor zover bekend raakte hier niemand gewond. Dat meldt AT5.

  Lees hier meer:
  https://www.at5.nl/artikelen/194579/boom-valt-om-voor-peeskamers-op-de-wallen?

 • CNN

  Walking tours in Amsterdam’s Red Light District in jeopardy

  4 jun. 2019 21:00 - Bron: CNN

  Walking tours of the Red Light District in Amsterdam are set to cease come January 1, 2020. According to the translated official statement from the Dutch government, “Tours along the prostitution windows cause a lot of bustle in the Red Light District and are not respectful towards sex workers.” Dat meldt CNN.

  Lees hier meer:
  https://edition.cnn.com/travel/article/amsterdam-red-light-district-tours/

 • AT5

  Toeristen liggen niet wakker van stijgende hotelprijzen

  4 jun. 2019 12:34 - Bron: AT5

  Toeristen liggen niet wakker van stijgende hotelprijzen. Dat concludeert AT5.

  Lees hier meer:
  https://www.at5.nl/artikelen/194527/toeristen-liggen-niet-wakker-van-stijgende-hotelkosten?

 • Lex Hulscher

  Hoe Red Light Jazz in een paar jaar tijd een begrip werd

  29 mei. 2019 19:00 - Bron: NRC

  Geen jazzliefhebber kan meer om Red Light Jazz heen. Van Condomerie tot kerk: vanaf vrijdag 7 juni swingt het overal op en rond de Wallen, dit jaar met speciale hoofdrol voor de bas. Dat schrijft NRC.

  Lees hier meer:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/29/hoe-red-light-jazz-in-een-paar-jaar-tijd-een-begrip-werd-a3961860

 • © s4svisuals/shutterstock

  Amsterdam’s Red Light District is About to Change. Here’s How Sex Workers Feel About It

  21 mei. 2019 20:00 - Bron: Thrillist

  “The ban is really stupid,” says Felicia Anne, a Romanian sex worker who’s been working in Amsterdam’s windows over the last nine years. “We were always a tourist attraction. If you mind that, then you should go work for an escort agency. Honestly, the majority of the girls work with tourists. Most girls want more tourists, not less.”

  Lees hier meer:
  https://www.thrillist.com/travel/nation/amsterdam-red-light-district-tour-ban-explained/

 • © Nico Brons

  Marcel Kaatee schrijft jazzhistorie met het Red Light Jazz festival

  15 mei. 2019 22:00 - Bron: Gigstarter

  Marcel Kaatee is de initiatiefnemer en festivaldirecteur van Red Light Jazz, het jazzfestival in hartje Amsterdam. Het driedaagse evenement brengt jazz in alle soorten en maten naar het Wallengebied en beleeft van vrijdag 7 juni tot en met zondag 9 juni alweer zijn zesde editie. Reden voor Gigstarter om Marcel te spreken over het ontstaan van het festival, tegenslagen en de toekomstplannen.

  Lees hier meer:
  https://www.gigstarter.nl/blog/marcel-kaatee-schrijft-jazzhistorie-met-het-red-light-jazz-festival

 • AT5

  Oproep Koninklijke Horeca Nederland: ‘Stop verhoging toeristenbelasting’

  15 mei. 2019 10:00 - Bron: AT5

  Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept de gemeente Amsterdam op om de toeristenbelasting niet verder te verhogen. Dat meldt AT5.

  Lees hier meer:
  https://www.at5.nl/artikelen/194022/oproep-khn-stop-verhoging-toeristenbelasting-investeer-in-gastvrijheid?

 • © Luuk Koenen

  Gemeenteraad verbiedt rondleidingen op de Wallen

  9 mei. 2019 06:30 - Bron: AT5

  Per 1 januari 2020 zullen er geen rondleidingen meer worden toegestaan op de Wallen. Ook zullen gratis rondleidingen in heel Amsterdam snel tot de verleden tijd behoren. Dat meldt AT5.

  Lees hier meer:
  https://www.at5.nl/artikelen/193878/gemeenteraad-verbiedt-rondleidingen-op-de-wallen?